İş Hayatı

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Nedir? Kimler İSG Uzmanı Olabilir

İSG ( İş Sağlığı ve Güvenliği ) nedir? İş sağlığı ve güvenliği ( İSG ) ;  iş sağlığı ve güvenliği bir işin yapılması esnasında iş yerindeki çevre şartları nedeniyle çalışanların maruz kaldıkları sağlık sorunları ve çalışma risklerinin ortadan tamamen kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Bir iş yerinin gerçekleştirdiği üretim, tüketim, gibi faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden durumları ve koşulları inceleyen uzmanlık alanı olarak tanımlanabilir.

İSG Temel Prensipleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) üç temel prensibi vardır.

1. Planlama:İş sağlığı ve güvenliği bir plan ve program içinde yürütülmelidir.Ne yapmak istiyoruz, nasıl yapacağız, ne zaman yapacağız, neden yapacağız, işin neresinden bağlıyacağız, hangi donanımları ve bilgiyi kullanacağız, kimlerle işbirliği yapacağız gibi sorgulamalarla planlarımızı yapmalıyız. Genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.
2. Süreklilik: İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu ve/fakat işçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen bir kavramdır. Yapılan bütün çalışmalar sürekli olarak güncellenmeli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir.Özelliklede proses değişikliklerinde hemen başa dönülmeli ve önce planlar gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler hemen yapılmalıdır.
3. Metod: İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar. Bu çalışmalar teknik ve bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır.

Kanunî olarak; Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölüm’ü (m.77-89) İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ayrılmıştır. Bu bölümde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti halinde işyerinin kapatılması veya işin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliğinin işyeri seviyesinde örgütlenmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi), çalışma hayatında kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin (İSG) Türkiye’de belirlendiği yasalar şu şekildedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Tabipler Birliği Kanunu, Borçlar Kanunu, Çevre Mevzuatı, Sendikalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmektedir.

Kimler İSG Uzmanı olabilir? İSG Uzmanlık Belgesi Nasıl alınır? İSG Uzmanı olabilmek için ne yapılmalıdır?

İSG Uzmanı Belgesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliğiuzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarınıdüzenleyen yönetmelik 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürüklüğe girdi.

İş güvenliği uzmanı olabilmek için; mühendis, mimar,teknik öğretmen, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlardan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş iş güvenliği belgesine sahip olmak gereklidir.

Bu kapsamda, iş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeyesahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alanişyerlerinde çalışabileceklerdir.

İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur ve programıniçeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek birprogram dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, işgüvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla iki defa ilgili sınavlarakatılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylaryeniden eğitim programına katılmak zorundadır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızınsınavlara katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler. Sınavlarda 100puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurumtarafından sonuçlandırılır.

İş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitimkurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az olamaz. Buprogramlar, yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yorum Yap

Yorum Yapmak İçin Tıkla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.