Evlat Edinme İşlemleri Nasıl Yapılır? Kimler Evlat Edinebilir?

Evlat edinme veya Evlatlık alma şartları nelerdir? kimler evlat edinebilir? Evli olmayan biri evlat edinebilir mi? Evlat edinme; evlatlık ile evlat edinen arasında, mahkeme kararıyla soybağı kurulmasını sağlayan bir kişisel hal olayıdır.

Küçüklerin birlikte evlat edinilmesi ;
• Yalnızca eşler birlikte evlat edinebilirler. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.
• Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.
• Eşlerden birinin, en az iki yıldan beri evli olması veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması durumunda diğer eşin çocuğunu evlat edinebilir.

Küçüklerin tek başına evlat edinilmesi;
• Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlat edinebilir.
• Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunması veya iki yılı geçkin bir süreden beri nerede olduğunun bilinememesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı geçkin bir süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması nedenlerinden dolayı birlikte evlat edinmelerinin imkansız olduğunun kanıtlanması halinde evli kişi de tek başına evlat edinebilir.

Küçüğün yaşı ve rızası;
• Evlat edinilen küçüğün yaşı, evlat edinenden en az on sekiz yaş küçük olmalıdır.
• Evlat edinilen küçük, ayırt etme gücüne sahip ise, onun da rızası alınmalıdır.
• Evlat edinilen küçük, vesayet altında ise, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir.

Ana ve babanın rızası;
• Evlat edinilen küçüğün ana ve babasının rızasının alınması şarttır.
• Ana ve babanın veya küçüğün rızasının mahkeme tutanaklarına geçirilmesi gereklidir.
• Verilen rıza, evlat edinenlerin isimleri belirtilmiş veya evlat edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir.
• Ana ve babanın rızası, küçüğün doğumundan sonra altı hafta geçmeden önce verilemez.
• Rıza, mahkeme tutanaklarına geçirildiği tarihten itibaren altı hafta içerisinde aynı usulle geri alınabilir. Geri almadan sonra yeniden verilen rıza kesindir.
• Ana veya baba, ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa veya kim olduğu ya da uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa ya da küçüğe karşı özen gösterme yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa rızası aranmaz.

Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi;
Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât edinilebilir.
• Bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise,
• Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,
• Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta ise.
• Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir.

Bunlar dışında küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. ​

Evlat Edinmede Şekil ve Usül
​• Evlatlık ilişkisi mahkeme kararıyla kurulur. Kararın hüküm ifade etmesi için kesinleşmesi şarttır.
• Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetmesi halinde, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlat edinmeye engel teşkil etmez.
• Evlat edinme başvurusundan sonra küçük ergin olursa, koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak kaydıyla küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler uygulanır. ​
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
​Evlatlık ilişkisinin kaldırılması; evlat edinen ile evlatlık arasında evlat edinme nedeniyle kurulan soybağı ilişkisinin mahkemece kaldırılmasıdır.

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasını Gerektiren Haller ve Dava Açma Yetkisi
​​• Yasal sebep olmaksızın rıza alınmamışsa ve küçüğün yararları bunun sonucunda ağır bir biçimde zedelenmeyecekse ilgili kişiler evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilirler.
• Esasa ilişkin noksanlıklardan birinin varlığı halinde Cumhuriyet Savcısı veya her ilgili evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir.
• Esasa ilişkin noksanlık giderilmiş veya noksanlık usule ilişkin olup, ilişkinin kaldırılması evlatlığın yararlarını ağır biçimde zedeleyecekse evlatlık ilişkisinin kaldırılması yoluna gidilemez.

Yorum Yap

Tıkla ve Yorum Yap