Öğrencilik Nedeniyle Askerlik Erteleme Tecil Şartları ve Başvurusu

Askerlik yoklama zamanı gelmiş ancak aktif öğrencilik durumu devam edenler için askerlik erteleme tecil işlemleri için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir.  Gerek Yurt içinde okuyan gerekse Yurt dışında okuyan öğrenciler için askerlik erteleme gereksinimleri ayrı ayrı belirtilmiştir.

1. Yurt İçi Öğrencilerin Erteleme İşlemleri

 • a. Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35’inci madde 1’inci fıkra (c) bendinde yer alan esaslar dahilinde 29 yaşını geçmemek üzere ertelenmektedir.
 • b. Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenmektedir.
 • c. Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmemektedir.
 • ç. Çift anadal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri diğer anadal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür.
 • d. 86’ncı veya 89’uncu maddelere tabi olduktan sonra okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.
 • e. Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, öğrenciliklerinin yetkili Türk makamlarınca tanınmasını müteakip yukarıdaki esaslara göre ertelenir.
 • f. Öğrencilerin okul kaydı, ilişik kesme, mezun olma gibi her türlü durum değişiklikleri okullarınca iki ay içerisinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.
 • g. 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince; emsali doğumluların yoklaması sırasında lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenir. Bunlar, ertelemelerinin sona ereceği yıl muayeneleri yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görür. Çıraklık ve mesleki eğitim merkezleri ile iş okullarından vb. mezun olanlar/bitirenlerin askerlikleri, 1111-36’ncı madde gereğince ertelenmez.
 • ğ. Askerlikleri 1111-36’ncı madde gereğince erteli durumda olanlar her zaman askere sevklerini talep edebilmektedirler.
 • h. Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar yahut yüksekokullardan mezun olanlar ile fakülte veya yüksekokuldan ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.
 • ı. Yurt içi veya yurt dışında (öğrenciliklerinin tanınmasını müteakip) öğrenim görenlerin askerlikleri, elektronik ortamda bildirilmesini müteakip bir defada okulun azami öğrenim süresi kadar, bu süre sonunda mezun olamayanlar ise öğrenime devam ettikleri sürece yıllık olarak 29 yaş sonuna kadar ertelenir. Azami öğrenim sürelerinin hesaplamasında hazırlık/intibak sınıfı ile dil okulunda geçen süreler dikkate alınmaz.
 • i. Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenim görenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece lehine uygun olan okula göre ertelenir. (ÖSYM kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversiteler dâhil)
 • j. Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına devam edebilmek için dikey geçiş sınavlarına katılacaklar veya lisans programlarının 3’üncü sınıfına doğrudan kayıt yaptıracaklarını belgeleyenler; kayıt yaptıracakları yılın Şubat, Mayıs veya Ağustos celp dönemlerinde sevke tabi olanların sevkleri, talepleri halinde (bu celp dönemlerinin birinden bakaya kalsalar dahi) Kasım celbine bırakılmaktadır. Bunlardan, sevk edileceği tarihe kadar okul kaydı yaptıranların askerlikleri ertelenmektedir. Askerlik Kanunu’nun 86’ncı maddesine tabi iken 36’ncı madde erteleme haklarını kullanmalarını müteakip 02 Ocak tarihinde sevke tabi olanların askere sevkleri, sınava girmek vb. nedeniyle herhangi bir celbe bırakılmaz. Bunlar, 02 Ocak tarihinden sonra okul kaydı yaptırmaları halinde askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenmemektedir.
 • k. Askerlik Kanunun 35, 36 ve 47’nci maddelerinde yazılı nedenlerle sevkleri en az bir celp dönem ertelenenlerden tabi oldukları celp döneminin son gününe (son gün dâhil) kadar bir okula kayıt yaptırdığı anlaşılanların (yoklama kaçağı veya bakaya olarak arananlar dâhil) askerlikleri, erteleme ve öğrencilik şartlarını taşımaları halinde ertelenmektedir.
 • l. Yabancı ülkelerin mevzuatlarına göre Türkiye’de eğitim ve öğretim yapan orta öğretim seviyesindeki okullarda öğrenim görenler hakkında düzenlenecek EK-Ç2 Öğrenci Durum Belgelerinin okulun bağlı bulunduğu il/ilçe Millî Eğitim müdürlüğünce onaylanmasını müteakip askerlikleri, öğrencilikleri nedeniyle yukarıdaki esaslara göre ertelenmektedir.
 • m. Öğrenci iken askere gitmek istedikleri için yoklamaları yapılarak ilk sınıflandırma çizelgesine dâhil edilenlerden, öğrenimlerine devam edeceklerini belirterek yeniden erteleme isteyenlerin bu talepleri kabul edilir. Ancak, sınıf ve tertibatı belirlendikten sonra askere gitmekten vazgeçenlere bu işlem öğrenim süresi boyunca bir defadan fazla uygulanmamaktadır.
 • n. Askerlik Kanunu’nun 86’ncı veya 89’uncu maddelerine tabi ve derhal sevki gereken yükümlülerden bir yükseköğrenim kurumunu kazananlara talepleri halinde kayıt yaptırabilmeleri için, askere sevk evrakının teslimini müteakip “Şartlı Askerlik Durum Belgesi” verilir. Ancak, bunların öğrenci olarak askerlik ertelemeleri yapılmamaktadır.

2. Yurt Dışında Okuyan Öğrencilerin Erteleme İşlemleri

 • a. Öğrenciliğin Tanınması İşlemleri; yabancı ülkelerde yüksek öğrenim gören öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi, öğrenciliklerinin tanınması şartına bağlıdır. Yetkili makamlar, Millî Eğitim Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerimizdeki eğitim müşavirliği/ataşeliği, bulunmadığı takdirde konsolosluklar, konsoloslukların bulunmadığı ülkelerde, bu ülkelere akredite olan yurt dışı temsilciliklerimizdir.
 • b. Yurt dışındaki öğrenciliğine yasanın kendisine tanıdığı süre içerisinde başladığı halde öğrenciliklerinin tanınması çeşitli nedenlerle gecikmiş ve fiilen öğrencilikleri devam edenlerden, düzenlenmiş EK-Ç2 “Öğrenci Durum Belgesi” gelen veya ibraz edenlerin durumları incelenir. Okullara, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun kendilerine tanıdığı süre içerisinde kayıt yaptırdığı anlaşılanlara yoklama kaçağı ve bakaya olsalar dahi bu statüleri belirtilerek bir defaya mahsus olmak üzere belge ile altı aylık süre verilmektedir. Bu durumda olanlardan, kendilerine yoklamaları yapılmadan altı ay süreli belge verilir ve usulune uygun olarak düzenlenmiş öğrenci durum belgesi gönderilmesini müteakip 1111-35/C madde gereğince erteleme işlemi yapılmaktadır. Bu süre zarfında öğrenciliklerinin tanındığı bildirilenlerin askerlikleri ertelenir. Öğrencilikleri bildirilmeyenlerin askerlik işlemleri önceki statülerine göre yürütülmektedir.
 • c. ÖSYS kılavuzunda yer alan yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin durumları (MEB ve Dışişleri Bakanlığı) tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir. Türkiye’deki üniversitelere bağlı olarak yurt dışında faaliyet gösteren fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören Türk öğrencilere, yurt içindeki öğrenciler gibi işlem yapılmaktadır. Bu okullarda öğrenim görenlerin bilgileri Türkiye’deki bağlı oldukları üniversitelerce YÖK tarafından bildirilmektedir.
 • ç. Öğrencilerin; mezuniyet (çift anadal programına devam edenlerin durumu belirtilir), ilişik kesme, yatay geçiş, ilave öğrenim süresi kazanma, kayıt canlandırma, vb. gibi her türlü durum ve değişiklikleri en geç 2 (iki) ay içerisinde (MEB ve Dışişleri Bakanlığı) e-Devlet kapısı üzerinden Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilmektedir.

3. Askeri Okullarda Okuyanlar Askeri liseler, astsubay hazırlama okulları vb. lise düzeyindeki askeri okullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, askerlik çağına girmelerini müteakip bilgilerinin TSK-Net üzerinden Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilmesi halinde okulun azami öğrenim süresi kadar bir defada MBS’den ertelenir. TSK-Net üzerinden alınamadığı durumlarda yükümlülerin askerlikleri, okullarca tanzim edilerek gönderilen EK-Ç2 Öğrenci Durum Belgesine göre okulun azami öğrenim süresi kadar kayıtlı oldukları askerlik şubelerince ertelenmektedir.

4. Polis Okullarında Okuyanlar 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun EK-7’nci maddesi; “Polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.” hükmünü amirdir.

5. Uzman Jandarma Çavuşluktan ve Uzman Jandarma Okullarından Ayrılanlar

a. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu gereğince, askerlik hizmeti sırasında uzman jandarma okullarına girenlerden, uzman jandarma okulunu bitirerek uzman jandarma çavuş nasbedilen ve görev başı eğitimindeki başarısızlığı nedeniyle ilişikleri kesilenlerin, okulda ve görev başı eğitiminde geçen sürelerinin tamamı hizmetten sayılır. Önceki hizmetleri ile kesin kayıt tarihinden itibaren okulda ve görev başı eğitiminde geçen sürenin toplamı yürürlükteki askerlik hizmet süresini karşılıyorsa kıtalarınca terhis edilirler. Önceki hizmetleri ile okulda ve görev başı eğitiminde geçen sürenin toplamı yürürlükteki askerlik hizmet süresini karşılamıyorsa, ilişiklerinin kesilmesini müteakip noksan hizmet süresi 15 günden fazla olanlar ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden ilk celp döneminde (talep edenler derhal) eski birliklerine sevk edilmektedir.

b. Uzman jandarma okulunda iken ilişikleri kesilenlerin (sağlık nedeniyle ilişiği kesilenler hariç) okulda geçen süreleri hizmetten sayılmaz. Önceki hizmetleri dikkate alınarak, noksan hizmetlerini tamamlamak üzere okuldan ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden ilk celp döneminde (talep edenler derhal) eski birliklerine sevk edilirler. Askerlik hizmetine başlamadan uzman jandarma okullarına girenlerden, uzman jandarma okulunu bitirerek uzman jandarma çavuş nasbedilen ve görev başı eğitimindeki başarısızlığı nedeniyle ilişikleri kesilenlerin okulda ve görev başı eğitimde geçen süreleri hizmetten sayılır. Kesin kayıt tarihinden itibaren okulda ve görev başı eğitiminde geçen sürenin toplamı yürürlükteki askerlik hizmeti süresini karşılıyorsa, kıtalarınca terhis edilmektedir.

c. Astsubay hazırlama okulu ve askeri liseler ile astsubay sınıf okullarında geçen süreler askerlik hizmetinden sayılmaz. Astsubay meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenler ile istekleriyle ayrılanların, bu okulda geçen sürelerinin ay olarak üçte biri yapacakları askerlik hizmetinden sayılır. Askerliklerine sayılan süreleri, askerlik hizmet süresine eşit veya daha fazla olsalar dahi, yoklamaları yapılarak mutlaka temel askerlik eğitimine tabi tutulurlar. Askerliklerine sayılan süreleri, askerlik hizmet süresinden az olanlar, temel askerlik eğitimine tabi tutulmalarını müteakip, temel askerlik eğitim süreleri ile sayılan hizmet süreleri toplamı, askerlik hizmet süresinden az olanların hizmetleri, askerlik hizmet süresine tamamlattırılır.

ç. Sözleşmeli astsubay adaylarından veya sözleşmeli astsubaylardan, sözleşmesi sona erenlerle herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlerin askerlik eğitimi, temel askerlik eğitimi, muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi ve sözleşmeli astsubay nasbedildikten sonra deneme süresi sonuna kadar geçen süreleri ile muvazzaf astsubaylıkta geçen sürelerin tamamı askerlik hizmetinden sayılır.

6. Harp Okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Fakülte Yüksekokullarından (FYO) İlişiği Kesilen Veya Ayrılanlar
Bu okullardan ayrılanların, kayıt tarihleri ile ilişiklerinin kesildiği tarih arasındaki öğrencilik sürelerinin ay olarak üçte biri, yapacakları askerlik hizmetinden düşülür. Harp Okullarından İlişiği Kesilen veya Ayrılanlar; askerliklerine sayılan süreleri, askerlik hizmet süresi kadar veya daha fazla olanlar hakkında yoklama yapılmadan askerlik şubelerince üç nüsha terhis belgesi tanzim edilerek yedeğe geçirilirler. Askerliklerine sayılan süreleri, askerlik hizmet süresinden az olanların yoklamaları yapılarak, temel askerlik eğitimine tabi tutulmalarını müteakip, temel askerlik eğitim süreleri ile sayılan hizmet süreleri toplamı askerlik hizmet süresinden az olanların hizmetleri askerlik süresine tamamlatılır.

7. Emniyet Hizmetleri Sınıfında Fiilen Görev Yapan Yükümlülerin Askerlik Erteleme Ve Muafiyet İşlemleri

a. Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı kadrolarında fiilen emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel olarak görev yapanlar ile personel yetiştirilmek üzere polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler ve bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenmektedir.

b. Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olarak merkez ve taşra teşkilatında görev yapanların, askerlikleri fiilen ilk göreve başlamalarını müteakip 10 yıl süreyle ertelenecektir. Bu süre sonunda fiilen 10 yıllık görev süresini tamamlamamış olanların (açıkta, tutukluluk, hükümlülük, ücretsiz izin v.b.) ertelemeleri talep edilen süre kadar uzatılmaktadır.

c. Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen 10 yıllık hizmetini tamamlamışlardan, askerlik hizmetini yapmakta olanlar ile askerlik hizmetini yapmamış olanlar, askerliklerine karar alınmasını müteakip 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Ek-7’nci maddesi gereğince askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadır.

Yorum Yap

Tıkla ve Yorum Yap